خطوط فشار ضعیف

عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ ۴۰۰ ولت (سه فاز) و یا۲۲۰ ولت(تکفاز)

خطوط فشار متوسط

عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ 20000 ولت( سه فاز )

پرنده زدگی

عبارت است از هر گونه برخورد پرنده به بخشی از شبکه برقدار که منجر به ایجاد وضعیتی غیر عادی در شبکه برق گردد.

آرایش صلیبی

عبارت است از نوعی از چینش هادیها در شبکه فشار متوسط که در آن فاز وسط کمی بالاتر از دو فاز کناری و بر راس یا کنار راس تیر قرار می‌گیرد و دو فاز کناری در دو منتهی الیه کراس آرم و پایین‌تر از هادی فاز وسط استقرار می یابند

هادی روکش دار

نوعی از هادی شبکه که از غلاف عایق در اطراف ان استفاده می شود کاربرد این هادی در جلوگیری از اتصال هادی به هادی برقدار دیگر و یا تاسیسات یا تجهیزات غیر برقدار میباشد.

هادی روکش دار

نوعی از هادی شبکه که از غلاف عایق در اطراف آن استفاده می‌شود. کاربرد این هادی در جلوگیری از اتصال هادی به هادی برقدار دیگر و یا تأسیسات یا تجهیزات غیر برقدار می باشد.

میله‌های جرقه گیر

عبارت است از دو عدد میله آهنی مقاوم از نظر مکانیکی که در فاصله تعریف شده ای از هم قرار گرفته اند و در هنگامی که اضافه ولتاژ های جزئی به وجود می‌آید از میله متصل به پتانسیل به میله متصل به زمین تخلیه الکتریکی انجام می شود و مانع بروز خطای زمین می‌گردد.

بوشینگ ترانسفورماتور

بخشی از ترانسفورماتورهای توزیع یا قدرت است که هادی از داخل آن عبور کرده و فاصله خزشی آن از بالا تا پایین مانع اتصال به زمینه هادی برقدار در سمت اولیه یا ثانویه ترانسفورماتور می گردد.

کراس آرم

چوبی یا نبشی از جنس فولاد که در راس تیر نصب شده و به منظور نگه داشتن و ثابت نمودن هادی های شبکه و همچنین برای دور نگه داشتن سیمهای هر فاز از فازهای دیگر و نیز برای رعایت فواصل استاندارد مقره ها، استفاده می گردد.