در این بخش روش اصلی و قابل اطمینان در پیشگیری از پرنده زدگی که عایق کردن شبکه میباشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

با توجه به آرایش های مختلف شبکه و تجهیزات به کار رفته در آن، جهت سهولت موضوع ،در این دستورالعمل بررسی‌های صورت گرفته شده در سه بخش عمده زیر صورت خواهد گرفت:

  • پست هوایی
  • پایه های سکشن
  • پایه های عبوری

حال می بایست محل های برخورد در قسمتهای مذکور و عوامل موثر در آن مطرح گردد ،که این موضوع درجدول بیان گردیده است.

محل  هاي محتمل برخورد پرنده با شبكه و درصد تأثير آنها

محل  هاي محتمل برخورد پرنده با شبكه و درصد تأثير آنها

با توجه به جدول زیر و فراوانی پرنده زدگی در هر کدام از اجزای شبکه در ادامه راهکارهای مربوطه ارائه می گردد.

پست هوایی و تجهیزات فشار متوسط

پرنده زدگي در پست هوايي

پرنده زدگي در پست هوايي

نمونه اي از لوازم مورد نياز جهت عايقسازي شبكه و پست هوايي

نمونه اي از لوازم مورد نياز جهت عايقسازي شبكه و پست هوايي

عايقسازي رابط ها جهت جلوگيري از پرنده زدگي

عايقسازي رابط ها جهت جلوگيري از پرنده زدگي

عايقسازي رابط ها جهت جلوگيري از پرنده زدگي

بوشینگ های ترانسفورماتور: بهترین گزینه جهت جلوگیری از برخورد پرندگان با قسمتهای برق دار بوشینگ۲۰ کیلو ولت، استفاده از کاور بوشینگ ترانسفورماتور می‌باشد.

جامپر ارتباط کات اوت به ترانسفورماتور:  بهترین گزینه عایق نمودن جامپرها و یا استفاده از جامپر های عایق می باشد .

میله های جرقه گیر : بهترین گزینه عایق نمودن میله جرقه گیر( بالا و پایین) بوده به طوری که نوک جرقه گیر جهت کارکرد صحیح آن، عایق  نشود . در حال حاضر فقط شاخک بالای جرقه گیر عایق می شود.

با توجه به انواع ترانسفورماتور مختلف موجود در شبکه و نیز متفاوت بودن شکل و ابعاد شاخک‌های جرقه گیر آنها ،پیشنهاد می گردد طراحی جرقه گیر تغییر و فاصله افقی آن به صورت شیب دار طراحی گردد.

کراس آرم:  می‌توان از کراس آرم های عایق استفاده نمود.

جامپر ارتباط کات اوت به برقگیر:  بهترین گزینه استفاده از ترموفیت جهت عایق نمودن جامپرها و یا استفاده از سیم روکش دار می باشد..

برقگیر:  بهترین گزینه استفاده از کاور برقگیر می‌باشد.

کات اوت فیوز:  گزینه مناسبی جهت جلوگیری از پرنده زدگی می باشد.

پایه سکشن

جامپرهای رابط شبکه:  بهترین گزینه استفاده از انواع مختلف عایق از قبیل ریکم و عایق های زیپ دار می باشد.

نوک پایه : بهترین گزینه استفاده از عایقی بعنوان سر پوش نوک پایه می باشد .

جامپرهای رابط شبکه : بهترین گزینه استفاده از انواع مختلف عایق از قبیل ریکم و عایق های زیپ دار می باشد .

پایه عبوری

کراس آرم: میتوان از کراس آرم های عایق استفاده نمود.

سیم فاز عبوری از روی مقره:  بهترین گزینه استفاده از عایق های زیپ دار می باشد.