به دو طریق خطوط برق باعث مرگ پرندگان میشوند. پرندگان با هادی ها  تماس پیدا می کنند یا وقتی که می خواهند روی پایه برق بنشینند دچار برق گرفتگی می شوند .در حالت اول که معمولاً در خطوط توزیع و فوق توزیع اتفاق می‌افتد در حالی که پرنده زدگی معمولاً در تیرهای برق با خطوط با ولتاژ متوسط واقع می شوند(10 تا 35 کیلو ولت ) .

نه فقط طرفداران و دوستداران محیط زیست از این مسئله ناراحت می شوند، بلکه قطع برق حاصل از پرنده زدگی باعث وارد شدن ضرر مستقیم مالی به شرکت های بهره بردار شده و به صورت غیرمستقیم مشترکان را مورد تاثیر قرار می دهد. برای مثال قطع برق به واسطه پرنده زدگی باعث ضررهای مالی جدی در بخش صنعت می گردد.با شناخت این عوامل سعی در همکاری با سازمان‌های طرفدار محیط زیست شهری و دولتی برای حل مسئله شده است (اساساً با قرار دادن پوشش عایق روی کراس آرم ها)  اما تاکنون قدم نهایی برای حل این مشکل برداشته نشده است. نگرانی حاضر از ظهور پایه های برق، نوع جدیدی است که قابلیت اصلاح نقص را نداشته و نمی‌توان بدون هزینه زیادی کراس آرم را پوشش عایق داد . این پایه های برق با توجه به عدم امکان برداشتن مانع بین هادی ها برای پرندگان از انواعی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته خطرناک‌تر است.

بیشترین تعداد پرنده زدگی در ایران، پرنده زدگی فاز به زمین است زیرا که پیکر بندی پایه های برق امکان برداشتن موانع بین هادی ها را دارد و بنابراین برق‌گرفتگی فاز به فاز حتی برای پرندگان بزرگ قابل جلوگیری است .حتی پرندگان کوچک تر می توانند به راحتی با هادی تماس یابند زمانی که روی کراس آرم می‌نشینند و برق‌گرفتگی نداشته باشند.

آسیب پذیری پرندگان تحت تاثیر عوامل زیر است:

  • محل قرارگیری خطوط برق(لانه سازی تقاطعی روی خطوط)
  • پیکربندی پایه برق
  • خصوصیات رفتاری گونه ها یا گروهی از گونه‌های پرندگان
  • اندازه پرنده
  • تجربیات پروازی و قابلیت مانور( پرندگان جوانتر بیشتر مورد تهدید می باشند)
  • وضع آب و هوایی( مقدار دید، مقدار ترشدگی پرها و عناصر پایه برق)

پرندگان جوان به چندین دلیل در معرض بیشترین خطرات برق گرفتگی هستند .مهارت‌های پروازیشان هنوز به پای بزرگتر ها نرسیده و در هنگام نشست و برخاست به خوبی مشهود است. جوان‌ترها به طرز بدی روی پایه می‌نشینند و به راحتی با هادی ها تماس می‌یابند. چون هنوز جوان هستند ترجیح می‌دهند از محلی که نشسته‌اند به طرف شکار پرواز نمایند تا اینکه در هوا صیدشان را شکار نمایند و اینیعنی نشستن زمان‌های طولانی تر روی پایه های برق.  علاوه بر این پرندگان بزرگسال سعی در نشستن روی نشیمنگاه های خوب در قلمروشان دارند در حالیکه نوجوان ها به مناطق ناشناخته در دوره پراکندگی شان پرواز می کنند.