در ایران بیش از ۱۹ گونه از انواع پرندگان زندگی می کنند. هر کدام از گونه های فوق دارای اندازه نوع تغذیه و حتی خصوصیات اجتماعی و عادات رفتاری متفاوتی نسبت به سایرین می باشند و در اقلیم ها و مناطق مختلفی زندگی می‌کنند بنابراین تشخیص محل تجمع آنها و به تبع آن نقاطی که دچار برخورد پرندگان با شبکه ها می شود کار آسانی نیست .هدف از این فصل بررسی نقاطی از شبکه است که بیشتر دچار پرنده زدگی می شود.

 در مجموع می توان محل تجمع پرندگان را به شرح زیر دسته بندی کرد.

  • نقاطی که غذای پرندگان در آنها وجود دارد:یکی از علل تجمع پرندگان دستیابی به غذا است. غذای پرندگان مختلف بسیار متنوع می باشد. پرنده های کوچک از دانه ها، حشرات، برگ برخی گیاهان و … وپرنده های بزرگتر از تخم و جوجه های پرندگان دیگر، … تغذیه می‌کنند. بنابراین نقاطی مانند مزارع، کشتارگاهها،باغهاو… مرکزتجمع پرندگان برای غذا می باشد .
  • نقاطی که پرندگان برای خوردن آب تجمع می‌کنند: پرندگان جهت آب خوردن در محل هایی چون برکه‌ها، کانال های آب ،رودخانه ها ،چاه های کشاورزی و مناطق مسکونی و… جمع می‌شوند که احتمال برخورد آنها با شبکه نیز در این نقاط افزایش می‌یابد.
  • نقاطی که پرندگان برای زندگی کردن و استراحت انتخاب می‌کنند: محل استراحت و زندگی پرندگان بسته به نوع آن بسیار متنوع است. درختان، مزارع، تالاب ها ،صخره ها و ساختمانهای متروکه چاه ها و قنات های قدیمی سوراخ دیواریا تنه درخت و موارد دیگر را می توان نام برد.

برخی از نقاط شبکه که نسبت به برخورد پرندگان آسیب پذیرتر است عبارتند از:

  • جرقه گیر ترانسفورماتورها
  • رابط های پست ،سرکابل ،خازن و… به شبکه
  • جامپرهای سکشن
  • آرایش صلیبی بدون مقره راس پایه ای
  • شبکه های دو مداره با کراس آرم های کوتاه