با اجرای برنامه های مدون طول جامپر های غیر استاندارد را اصلاح و در صورت مشاهده جمپر اضافی آن را تا حد امکان حذف نماییم. این کار با تعویض جمپر های سیمی به سیم روکش دار و بوش زدن و فرم دهی آنها امکان پذیر است.

اجراي عمليات خط گرم جهت اصلاح جامپرهاي غير استاندارد

اجراي عمليات خط گرم جهت اصلاح جامپرهاي غير استاندارد

 

با تغییر در آرایش شبکه های مشکل دار می توان موضوع را تا اندازه‌ای کاهش داد. البته در شبکه‌های در حال بهره‌برداری این مسئله یک کار اضافی، ولی مفید و با ارزش خواهد بود .

به دلیل وجود جامپر ها و رابطه های متعدد در سکشنها و طراحی سکشن های اضافی، مشکل بزرگی در امر پرنده زدگی، جامپر سوزی و همچنین غیر اقتصادی شدن طرح ها به وجود می آید. لذا شایسته است طراحان و مجریان دست‌اندرکار از احداث بی‌رویه آن پرهیز نمایند.

ب) در بازدیدهای دوره ای می بایست سکشن های اضافی در حال بهره برداری شناسایی و در فرصت مناسب جمع آوری گردند.

شاخه زنی درختان در حریم شبکه برق که محل تجمع و استراحت پرندگان است نیز در کاهش پرنده زدگی موثر است. این کار با استفاده از بالابر و اره هیدرولیکی و توسط گروه‌های خط گرم انجام می‌گیرد. البته در صورت استفاده از سیم روکش دار و یا تعویض شبکه سیمی با این نوع سیم شاخه زنی و هرس درختان و صدمه به فضای سبز کاهش می یابد.

پرنده زدگی - شاخه زني با خط گرم

شاخه زني با خط گرم

استفاده از مقره های آویز به جای سوزنی: پایه های برق دارای مقره های معلق به خودی خود ایمن هستند به شرطی که فاصله بین نشیمنگاه مورد علاقه پرندگان( کراس آرم) با قطعات برقدار (خطوط برق- سیم ها)۱۶۰ سانتیمتر باشد. خطوط برق- سیم‌ها بایستی دارای فاصله‌ای برابر با حداقل ۱۴۰ سانتیمتر از یکدیگر باشند.

استفاده از مقره آويز بجاي مقره سوزني - کاهش پرنده زدگی در شبکه ها

استفاده از مقره آويز بجاي مقره سوزني

ترانس های هوایی به ویژه در بافت قدیم شهر ها در معرض مشکلاتی چون پرنده زدگی و برق گرفتگی قرار دارند که با توجه به ترویج استفاده از کابلهای خودنگهدار تا حد زیادی مشکل خطوط هوایی فشار متوسط حل شده است، اما مشکل در دسترس بودن بوشینگ های فشار متوسط( و حتی فشار ضعیف)همچنان مشکل ترانسهای هوایی محسوب می‌شود.

راهکار استفاده از پست های کمپکت زمینی وجود دارد اما به علت افزایش شدید قیمت عملاً در اکثر موارد امکان پذیر نمی باشد و به این منظور بوشینگ های فشار متوسطه ترانس های هوایی جایگزین شده که ضمن استفاده از کاور عایق۲۰ کیلوولت بر روی آن، داراییک محفظه فلزی با عایق بندی مناسب بر روی بوشینگ های فشار متوسط و فشار ضعیف است به نحوی که فقط کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف امکان ورود و خروج به محفظه درپوش را داشته باشند .

برترین مزایای این طرح حذف برق گرفتگی های مردمی و نیروهای اجرایی، حذف اتصالی های ناشی از پرنده زدگی و برخورد اشیا بر روی بوشینگ های ترانس، گشایش در مشکل حریم ترانس های هوایی توزیع، کاهش قابل توجه هزینه آزادسازی حریم های شبکه، جلوگیری از شکسته شدن بوشینگ ها با پرتاب اشیا خارجی و جلوگیری از آلودگی بوشینگ های ترانسفورماتورها می باشد.