یکی از علل مهم خاموشی ها و بروز معضلات بهره برداری در شبکه های توزیع، خصوصاً شبکه های فشار متوسط که باعث قطع خطوط و یا ایجاد عملکردهای زمین و یا اضافه جریان در آنها می‌شود، نشستن پرندگان بر روی خطوط است که با توجه به ماهیت احداث خطوط جدید فشار متوسط،روند رو به رشدی داشته است. به طور کلی، هنگامی که یک پرنده با شبکه تماس پیدا کرده و به طور همزمان دو تجهیز با اختلاف سطح ولتاژ بالا را لمس کند یا بین دو سطح ولتاژ مختلف قرار بگیرد، دچار برق گرفتگی شده و باعث ایجاداختلال در عملکرد خط می‌شود.این عملکردها، علاوه بر به وجود آوردن مسائل زیست محیطی و از بین  رفتن پرندگان و در مواردی نادر انقراض نسل گونه یا گونه های خاصی از پرندگان، باعث بروز نارضایتی مشترکین، آسیب دیدن تجهیزات قطع کننده شبکه نظیر ریکلوزر و کاهش عمر بهره‌برداری از آنها، اعمال خاموشی های ناخواسته به مشترکین و افزایش انرژی توزیع نشده ،کاهش توان اقتصادی شرکت‌های توزیع، هدر رفتن منابع و نیروی انسانی در بخش‌های اتفاقات و عملیات،کاهش بهره‌وری شبکه و بلاخره ایجاد ضعف در پایداری و تداوم برق رسانی که وظیفه اساسی شرکتهای توزیع است، می‌شود.

پرنده زدگی

از نظر ماهیت و علت بروز پدیده پرنده زدگی، شاید نتوان هیچکدام از عوامل خاموشی های ناخواسته در شبکه های توزیع را به آن تشبیه نمود .علت این امر ،دلایلی است که می تواند سبب بروز خاموشی گردد. به عبارت دیگر جلوگیری ازبروز پرنده زدگی با توجه به ماهیت آن در شبکه‌های موجود امری مشکل و پیچیده می باشد و کمتر می‌توان با اجرای طرح‌های اقدام سریع به این هدف نائل شد. بلکه مسائل زیادی را بایستی در باز آرایی شبکه ها مد نظر قرار داد که روند اجرای کار را تا حدودی پیچیده می‌کند. رعایت فاصله حداقل بین دو سیم فاز ،رعایت حداقل فاصله بین سیم و کراس آرم و جنس یراق آلات ،کراس آرم و پایه های مورد استفاده همگی مسائلی می باشند که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

برخورد پرندگان با فازهاویایک فاز و پایه برق از مهمترین عوامل خاموشی در شبکه های برق می باشد. .با توجه به ماهیت ذاتی پرندگان که اغلب مایلند بر روی پایه های برق بنشینند، لذا بیشتر خاموشی های ناشی از برخورد پرندگان با یک فاز و کراس آرم می باشد. از این رو در شبکه‌های موجود روکش دار نمودن فازها و یا اصلاح کراس آرم ها بهترین گزینه برای حذف ضررهای مادی قطع برق بر اثر پرنده زدگی می باشد.