کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا در اثر تماس سهوی انسان با سیم لخت مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت مهربد با افتخار اولین تولید کننده روکش های حریم در ایران می باشد.