Project Description

کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد. “کاور مقره پلیمری” در دو سبک کاملا جداگانه برای مقره های عبوری و کناری، در طول های عایقی 25 ،70 ،90 و 110 سانتی متر طراحی و ساخته شده است.

جدول مشخصات محصول

جدول مشخصات کاور مقره سیلیکونی
کاور مقره سیلیکونی مهربد
کاور مقره عبوری و کناری
کاور مقره
کاور مقره سیلیکونی
کاور مقره پلیمری

کاور مقره پلیمری کد SIC-25

این کاور مقره سیلیکونی، کوچکترین سایز کاور با طول عایقی 25 سانتی متر در دو رنگ قرمز و خاکستری از سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا و مقاوم در برابر اشتعال پذیری و مقاوم در پارگی تولید و ارایه می شود. در ضمن به منظور افزایش طول عایقی، طراحی به صورتی انجام گرفته است که امکان اضافه نمودن کاور سیم هایی با طول 30 و 50 سانتی متر در هر طرف وجود دارد.

کاور مقره سیلیکونی کد SIC-70

این کاور مقره پلیمری، با طول عایقی 70 سانتی متر در دو رنگ قرمز و خاکستری از سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا و مقاوم در برابر اشتعال پذیری و مقاوم در پارگی تولید و ارایه می شود. در ضمن به منظور افزایش طول عایقی، طراحی به صورتی انجام گرفته است که امکان اضافه نمودن کاور سیم هایی با طول 30 و 50 سانتی متر در هر طرف وجود دارد.

کاور مقره پلیمری کد SIC-90

این کاور مقره سیلیکونی، با طول عایقی90 سانتی متر در دو رنگ قرمز و خاکستری از سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا و مقاوم در برابر اشتعال پذیری و مقاوم در پارگی تولید و ارایه می شود. در ضمن به منظور افزایش طول عایقی، طراحی به صورتی انجام گرفته است که امکان اضافه نمودن کاور سیم هایی با طول 30 و 50 سانتی متر در هر طرف وجود دارد.

کاور مقره سیلیکونی کد SIC-110

این کاور مقره پلیمری، با طول عایقی110 سانتی متر در دو رنگ قرمز و خاکستری از سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا و مقاوم در برابر اشتعال پذیری و مقاوم در پارگی تولید و ارایه می شود. در ضمن به منظور افزایش طول عایقی، طراحی به صورتی انجام گرفته است که امکان اضافه نمودن کاور سیم هایی با طول 30 و 50 سانتی متر در هر طرف وجود دارد.

کاور مقره پلیمری کناری کد SIA-25

این کاور مقره سیلیکونی، کوچکترین سایز کاور با طول عایقی25 سانتی متر مناسب برای مقره هایی کناری که سیم عبوری در کنار مقره، اصلی می شود، در دو رنگ قرمز و خاکستری از سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا و مقاوم در برابر اشتعال پذیری و مقاوم در پارگی تولید و ارایه می شود. در ضمن به منظور افزایش طول عایقی، طراحی به صورتی انجام گرفته است که امکان اضافه نمودن کاور سیم هایی با طول 30 و 50 سانتی متر در هر طرف وجود دارد.

کاور مقره سیلیکونی کناری کد SIA-90

این کاور مقره پلیمری، با طول عایقی 90 سانتی متر مناسب برای مقره هایی کناری که سیم عبوری در کنار مقره، اصلی می شود، در دو رنگ قرمز و خاکستری از سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا و مقاوم در برابر اشتعال پذیری و مقاوم در پارگی تولید و ارایه می شود. در ضمن به منظور افزایش طول عایقی، طراحی به صورتی انجام گرفته است که امکان اضافه نمودن کاور سیم هایی با طول 30 و 50 سانتی متر در هر طرف وجود دارد.

کاور مقره پلیمری کناری کد SIA-110

این کاور مقره سیلیکونی، با طول عایقی 110 سانتی متر مناسب برای مقره هایی کناری که سیم عبوری در کنار مقره، اصلی می شود، در دو رنگ قرمز و خاکستری از سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا و مقاوم در برابر اشتعال پذیری و مقاوم در پارگی تولید و ارایه می شود. در ضمن به منظور افزایش طول عایقی، طراحی به صورتی انجام گرفته است که امکان اضافه نمودن کاور سیم هایی با طول 30 و 50 سانتی متر در هر طرف وجود دارد.

متریال مورد استفاده در این محصولات از سیلیکون ولتاژ بالا استفاده شده است که خواص الکتریکی و مکانیکی آن در جدول زیر به صورت مشروح ارایه گردیده است:

خواص مکانیکی

کاور مقره سیلیکونی 1

خواص الکتریکیکاور مقره سیلیکونی 2