” کاور ضربه گیر” ساخت شرکت مهربد به منظور جلوگیری از بروز صدمات ناشی از برخورد سر با نبشی سکوی تابلو پست های هوایی طراحی و ساخته شده است